NAJEMNA POGODBA
NAJEMNIK

v NAJEM DANA OPREMA/STROJ s pripadajočo opremo

Čas najema, od - do:

Najemnina za najem opreme/stroja je v skladu s cenikom objavljenim v prostorih AIR-G d.o.o. (najemodajalec), s katerim pa je bil najemojemalec seznanjen pred podpisom pogodbe. Najemnik je dolžan ob prevzemu najete opreme oz. najetega stroja, najemodajalcu, kot garancijo za vračilo opreme/stroja, plačati varščino v znesku 150 EUR. Najemnik s svojim podpisom potrjuje, da je seznanjen in soglaša s pogoji najema.


Podpis najemnik